« بـافـتـنـی هـای مـامـان اعـظـم »

((( هنر سرمایه من است ، دوستش دارم . )))

این کلاه با مدل بافت خیلی خاصش ، قابل تبدیل به

مدلهای دخترانه ، پسرانه و حتی مردانه هست .آموزش این کلاه بنام ( کلاه 6 ضلعی گیس باف )

توسط استاد محترم خانم " مریم محمدی "

 در " مامی سایت "
آمده .


 برای پیشگیری از تکرار بی مورد  از سوی من ؛

و با تشکر از ایشان  آدرس را ارائه میدهمhttp://mamisite.com/hand-made-crafts/knitting/68-hat-kniting

 با اجازه ایشان ، فقط در مورد تغییر کاربری این کلاه ؛ 


  " مامان اعظم " آموزشهایی را  در ادامه  ارائه خواهد داد.

 با عذر خواهی ؛ از دیگر سو عکسهای این سایت با پیچ دوتایی ارائه شده نه با

 پیچ گیس و در شروع سر انداختن بجای 16 دانه باید 17 دانه سر انداخت .

( به عکس اول دقت کنید)


اگر این کلاه را 
با پیچ سه تایی( گیس بافت) و

 ژته ها رو طوری ببافین که توری باشه ، مدلِ دخترانه خواهد بود.


 و...  اما اگر مثل تصویر مامی سایت از پیچ دوتایی

یا پیچ چهارتایی (پیچ دوبل که به شاخ گوزنی یا نعل اسبی معروفه) استفاده کنید و

 ژته ها رو تابیده  ببافین که منفذ دار نشه ،
پسرانه خواهد شد.

 و...  با بافتن یه نیم لبۀ سایه بان  به جلوی پیشانی  ؛

خیلی برای نوجوانان و مردان هم مناسب خواهد شد.............................................................


دخترانه  با یک پیچ گیس باف : برای این پیچ باید سه دستۀ دوتا دانه ای-

یا سه تایی ویا چهارتایی  درنظر بگیرین ؛ تا بتوانید مثل بافتن مو

 با جابجا کردن این دسته ها باهم و پیچ بافتنشان ؛ شکل گیس باف را بدست می یاریم .

من از دسته های سه تایی برای گیس باف استفاده کرده ام و

 به همین خاطر شما  بجای   8دانه از رو در آموزش" خانم محمدی " ؛

 از تعداد 9 تا رو  استفاده کنید.
 

* ابتدا 18 دانه سر بیاندازید.

*یك دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو -

 1 دانه ژته ( نخ را بدون بافتن روی میل بگیرید ) - 1دانه از رو .

*3 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر -

1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 2 دانه از رو

* 4 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر


1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر -

1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 3 دانه از رو* 5 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر وسط را  باید  پیچ ببافید

**( جای 3 دانه اول را با 3 دانه وسط عوض كرده و از روی سه دانه وسط  رد کنید

و بعد ببافید  و 3 دانه آخر را هم ببافید) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر -


1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 4 دانه از رو

* 6 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر


1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر -


1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 5 دانه از رو

* 7 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر


1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر -


1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 6 دانه از رو  * 8 دانه از زیر - 3 دانه از رو -9 دانه وسط را بافت پیچ ببافید

** (  این بار جای 3 دانه آخر  را با 3 دانه وسط عوض كرده و از روی سه دانه وسط

 رد کنید و  بعد ببافید  و 3 دانه آخر را هم ببافید) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1

 دانه از رو - 1 دانه ژته - 7 دانه از رو* 9 دانه از زیر - 3 دانه از رو -9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر


1 دانه از رو - 2 دانه از زیر -9 دانه از رو - 3 دانه از زیر -


1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 9  دانه از رو


* 10 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر


1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر -

 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 9 دانه از رو
.


 
* 11 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر وسط را  باید  پیچ ببافید

** (  باز جای 3 دانه اول را با 3 دانه دوم عوض كرده و از روی سه دانه دوم  رد کنید و

 داخل میل کرده و بعد ببافید  و 3 دانه آخر را هم ببافید) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

 
1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر -

1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 10 دانه از رو * 12 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر
 
1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1

 دانه از رو - 1 دانه ژته - 11 دانه از رو* 13  دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر
 
1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر -

1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 12 دانه از رو14 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9  دانه وسط را بافت پیچ میبافیم

**( جای 3 دانۀ آخر را  از روی  3  دانه وسط  رد کرده و به وسط می آوریم و

به این ترتیب جایشان را با هم عوض می کنیم  و بعد ببافید ) 2 دانه از رو - 1

 دانه از زیر 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 8 دانه از رو - 3 دانه از زیر -

1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 13 دانه از رو
1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1

 دانه از رو - 1 دانه ژته - 13 دانه از رو

* 15  دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر


1 دانه از رو - 2 دانه از زیر- 9 دانه از رو - 3 دانه ازیر - 1 دانه از رو - 1 ژته


2 دانه را با هم از رو ببافید .

 بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.


( روش بافت رجهای کوتاه )

  * 3  دانه از زیر - 3 دانه از رو  - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر -

 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 1 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -

بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.


( روش بافت رجهای کوتاه )


* 4 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 8 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو -

1 دانه ژته - 2 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -

 بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.


( روش بافت رجهای کوتاه )

* 5 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 8 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو -

1 دانه ژته - 3 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -

بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.


( روش بافت رجهای کوتاه )
* 6  دانه از زیر - 3 دانه از رو - 8 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو -

1 دانه ژته - 4 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -

 بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.


( روش بافت رجهای کوتاه )

* 7  دانه از زیر - 3 دانه از رو -  9  دانه وسط را بافت پیچ میبافیم

( جای 4 دانه اول را با 4 دانه دوم عوض كرده و بعد ببافید )

- 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر-
1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو -

 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 5 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -

بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.


( روش بافت رجهای کوتاه )* 8 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر


1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9  دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو -

1 دانه ژته - 6 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -

بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.


( روش بافت رجهای کوتاه ) * 9 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر


1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو -

 1 دانه ژته - 7 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -

بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.


( روش بافت رجهای کوتاه )


* 10 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1

 دانه ژته - 8 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -

بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.


( روش بافت رجهای کوتاه )* 11 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو -

1 دانه ژته - 9 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -

 بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.


( روش بافت رجهای کوتاه )
* 12 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو -

 1 دانه ژته - 10 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -

 بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.


( روش بافت رجهای کوتاه )

* 13  دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9  دانه وسط را بافت پیچ میبافیم

( جای 3 دانه اول را با 3 دانه دوم عوض كرده و بعد ببافید ) - 2 دانه از رو -

 1 دانه از زیر
1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر -

1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 11 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -

 بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.


( روش بافت رجهای کوتاه )


*  14  دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو -

1 دانه از زیر
1 دانه از رو -  2 دانه از زیر - 8 دانه از رو - 3 دانه از زیر -

1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 12 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید .


15 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر.


00000000000000000000000000000000

 
تا این حد که ببافین ، یک ضله این کلاه  به شکل یک مثلث بافته می شه و

 تکرار مراحل بالا تا اینکه تعداد مثلثهامون به 6 عدد رسید ،

 بافت را کور میکنیم ،
در ضمن به یاد داشته باشید که

طرح پیچ هر شش  رج که بافتید ؛  یکبار باید تکرار شود.


« البافی در پست بعدی » 

طبقه بندی: بافتنی پسرانه، بافتنی دخترانه، بافتنـی مردانه، آموزش بافتنی با دو میل، کاربرد اشکال هندسی در بافتنی، کلاه و شالگردن - جوراب و دستکش، آموزش اصطلاحات بافتنی و قلاب بافی، کاربرد " بافت رجهای کوتاه " یا Knitting short row ،
برچسب ها:بافتنی با دو میل؛ کلاه برت ؛ آموزش بافتنی، آموزش بافت رجهای کوتاه، آموزش بافتنی،

[ دوشنبه 13 آبان 1392 ] [ 10:58 ق.ظ ] [ اعظم عربشاهی دلویی ]

[ صندوقچۀ نظرات شما() ]


(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('-->
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic