« بـافـتـنـی هـای مـامـان اعـظـم »

((( هنر سرمایه من است ، دوستش دارم . )))


آموزش "ماهی‌گیری"   از  "بخشیدن ماهی"  ... بهتر است!!!

ترجمه اصطلاحات تخصصی بافتنی ( انگلیسی به فارسی)
در متون بافتنی که متفاوت از دیگر متون انگلیسی ؛


برای اختصار از سمبل ها و نمادهایی خلاصه شده استفاده می کنن ؛


ما هم  علاوه بر تسلط مختصری بر زبان انگلیسی ؛  باید بیشتر از هرچیزی


با این نماد های (سمبل های )  قراردادی در متون بافتنی  آشنا باشیم .


"مامان اعظم" فقط این ترجمه ها رو  با تشکّر از دیگر سایتها  اینجا ارائه کرده  . یکی از بینندگان وبم طی نظری که در پستهای پیشین گذاشته بودن ؛

از من خواستند که متنی از آموزش بافتنی رو براشون ترجمه کنم .

و من در جواب براشون ترجمه اصطلاحات و نمادهای بافندگی رو

تقدیم کردم  تا با داشتن اونها بتونن هر متن دیگر بافتنی رو هم ،

خودشون ترجمه و استفاده کنن .

بعداً تصمیم گرفتم که برای عموم علاقمندان هم ارائه بشن تا

 دیگر علاقمندان هم وقتی در یکی از سایتهای خارجی با متنی روبرو می شن ؛

با وجود تسلط بر زبان در درک نمادهای خاص این متون با مشکلی روبرو نشن .

« ترجمه لغات اصلی  »


knitting=بافندگی ، بافتنی با دو میل ، بافتن


   قلاب بافی =  CrochetingNeedle : میل

....................

Double pointed needle : میل های چندتایی

(برای بافتنی بدون درز مثل جوراب و دستکش و ...)

.....................................................................

Circular needle : میل گرد

( یا همون میل دوره که وسط دو تا میل با سیم به هم وصل هستن)

......................................................................................

Cast on :سر انداختن

.............................................

Cast off : کور کردن

......................


«ترجمۀ نمادهای بافتنی »

« که درحقیقت مخفف کلمات و علائم بافتنی هستن »
*********

Knit =K : بافتن( یا از زیر بافتن هم معنی میده)

.........................................................

Purl =P: از رو بافتن

.................................

Rib : کشباف (یکی از زیر یکی از رو یا …)

........................................................

Stich : دونه

....................................

Garter : همه از زیر یا بافت ابری یا رِکِن یا پِنسی

.............................................................

Dec :کم کردن

.....................

Inc :اضافه کردن

......................

Stockinette : بافت ساده (یه رج از زیر یه رج از رو)

....................

Cable : بافت پیچ

...................

Slip: دونه رو نبافته بگیرید

..........................

K2 tog : دوتا یکی کردن ا ز زیر

........................................

K1 :یه دونه از زیر

(به جای ۱ هر عددی بود یعنی اون تعداد دونه رو از زیر ببافید)

....................

  knit: یكی زیر

..................

purl: یكی رو

..........................

knit 2 together: دوتا یكی از زیر

.........................................

purl 2 together:دوتا یكی از رو

.........................................................

slip kniwise:یه دونه نبافته به میل راست بگیرین

 البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از كنار)

..................................................................

slip purlwise:یه دونه نبافته به میل راست بگیرین

 البته از رو ودر جهت مخالف(یعنی از كنار)

............................................

no stich:بدون دونه

................................

yarn over:یه دوته
...................................


"

inches

هر 1 اینچ برابر است با 2.54 سانتی متر

( )

work instructions between parentheses
,
 in the place directed

دستورالعمل كاری بین پرانتز

 در یك مكان
  ....................................................

repeat instructions following

 the single asterisk as directed

دستورالعمل شرح داده شده بعد از

 یک ستاره تكرار میشود

  ......................................................

repeat instructions between

 asterisks, as directed

دستورالعمل بین 2ستاره تكرار میشود

.................................................

alt

alternate

تعویض - یك در میان

...............................................

approx

approximately

تقریبا

............................

beg

begin

begining

آغاز كردن
.....................

bet

between

در میان
.................

BO

bind off

كور كردن

.........................

CA=color A

CB=color B

CC =contrasting color

رنگ زمینه

.....................................................

cdd = centered double decrease
 
sl2 tog, K1, pass the slipped stitches over together

میل را از جلو و سمت چپ 2دونه نبافته به میل راست بگیرید.

 1دونه از زیر ببافید و اون 2تا دونه نبافته را روی دونه بافته شده بندازید

................................................................................

ch=chain

زنجیره
.................................

cm=centimeter

cn=cable needle

میل سیم دار


..................................

CO=cast on

سر انداختن

.....................................

cont= continue

ادامه دادن - دنبال كردن
....................................

dc= ouble crochet

پایه بلند 2تایی

.......................................

dec = decrease

كاهش دادن

........................................................

dpn aka dp = double pointed needles

میل های دوتایی( دو سر باز = خلالی)

........................................................................

. A short needle with points at both ends

, used in sets or 4 or 5, for knitting in the round


میل های 2تایی كه دو سرشون باز هست .

 از میل های 4 یا 5تایی برای گرد بافی ازشون استفاده میشود

...................................................................

EON= end of needle

آخر میل بافتنی
....................................

EOR= end of row

آخر رج

...................................................

FC=front cross

in working a cable

از جلو عبور دادن
در بافت با میل سیم دار

.......................................

fl =front loop

جلوی حلقه (قلاب بافی)

..............................................................

foll = follow; follows; following

پیروی كردن یا دنبال كردن یك دستوالعمل

..............................................

g   -  or  -   gr= gram

 گرم
.................................

g st = garter stitch

كشبافت
................................................

grp = group

گروه
................................................

hdc = half double crochet

پایه بلند 3تایی

...........................................

hk = hook

میل قلاب بافی

..............................................

in = inch

هر 1 اینچ برابر است با 2.54 سانتی متر

.........................................................

inc = increase

افزایش ( در بیشتر پترن های بافتنی منظور همان kfb هست )

........................................................

incl = including

شامل - به ضمیمه
.....................................

k = knit

بافت از زیر
.....................................................................................

k1 f&b or kfb= knit 1 stitch in the front, then in the back

This is also called a Bar Increase

از جلو و پشت یك دونه ببافید

............................................

k2tog = knit 2 stitches together

2دونه را باهم از زیر ببافید

.................................................

LH = left hand

دست چپ
.....................................................

lp = loop

حلقه
.................................................
m = meter

متر
...................................................

M1 = Make 1

This means to increase a stitch

اضافه كردن دانه
.......................................................

mc = main color

رنگ اصلی
....................................................

no = number

شماره
.....................................................

p = purl

بافت از رو

.................................................

p1 f&b or pfb = purl the front of a stitch

then purl the back of the same stitch

در جلو و پشت دانه از رو ببافیید
...................................................................

p2tog

purl 2 together

2دانه را باهم از رو ببافید
..............................

pat or patt

pattern

طرح
..........................

pm

place marker

علامت گذاری كردن یك دانه

نشان گذاشتن
.........................

pnso


pass next stitch over

دانه بعدی را رد كنید (نبافید)

..........................

prev

previous

قبلی
.........................
psso

pass the slipped stitch over

 (as in slip 1, knit 1, psso)

.............................................

دانه نبافته را روی دانه بعدی بیندازید.

( یك دانه نبافته به میل راست بگیرید.

 1دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن بیندازید )

.............................................................

rem

remaining

باقیمانده

...................................

rep

repeat

تكرار

..........................................

rev St st

Reverse stockinette/stocking stitch
 
The "purl" side of plain stockinette stitch

Purled on RS, knitted on WS

برای بافت ساده قسمتی که از رو بافته شده را stockinette stitch می گن

و قسمتی که از رو بافته شده در مقابل شما و

 قسمت از زیر بافته در جهت مخالف آن قرار می گیرد

...............................................................

RH

right hand

دست راست

......................................................

rib

ribbing
 
vertical columns of knit and purl stitches,

 side by side, as in K1, P1 ribbing

راه راه

1دانه از زیر و یك دانه از رو

...........................................................

rnd

round
 
In circular knitting, a "row" is called a round

دور

در بافت مدور، یك رج را یك دور می نامند

............................................................

RS

right side

سمت راست یا سمت مقابل

...........................................


sc

single crochet

پایه كوتاه

............................................

sk

skip

نبافتن 1دونه یا زنجیره

.............................................

sk2p

slip1, knit 2 tog, pass slipped stitch over.

a double decrease

1دونه نبافته به میل بگیرید - 2دونه باهم از زیر ببافید -

اون دونه نبافته رو روی دانه بافته بندازید

..............................................................

SKP or skpo

"Slip, Knit, Pass." Slip a stitch,

knit the next stitch,

pass the slipped stitch over the knit one.

 The same as: sl1, k1, psso


1دونه نبافته به میل بگیرید - 1دونه از زیر ببافید -

 اون دونه نبافته رو روی دانه بافته بندازید
...................................................................

sl or s

slip a stitch

1دونه نبافته به میل بگیرید
...........................................

sl st

slip stitch

بخیه

.................................................

sl1, k1, psso

slip1, knit1, pass the slipped stitch over.

The same as SKP

1دونه نبافته به میل بگیرید - 1دونه از زیر ببافید -

 اون دونه نبافته رو روی دانه بافته بندازید

......................................................

sp

space

فاصله - فضای خالی

........................................

ssk

slip, slip, knit slipped stitches tog. A decrease

2دونه نبافته به میل راست بگیرین، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل

 دونه های نبافته میل راست كرده و دوتارو به هم از زیر یكی كنید

.........................................................

ssp

slip, slip, purl. A decrease,

usually done on the purl-side

دونه نبافته به میل راست بگیرین، بعد میل سمت چپ رو از

 جلو داخل دونه های نبافته میل راست كرده و دوتارو به هم از رو یكی كنید

.............................................................................

sssk

slip, slip, slip, knit 3 slipped stitches together.

 A double decrease

3دونه نبافته به میل راست بگیرین،

بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دونه های نبافته میل راست كرده و

 دوتارو به هم از زیر یكی كنید

.........................................................................

st

stitch

كوك - بخیه
.......................................................

tog

together

باهم
............................................

WS

wrong side

سمت مخالف
...................................................

yd

yard

yo

yarn over: wrap the yarn around right needle

نخ را روی میل راست بندازید (اضافه كردن دونه)

.........................................................

yo2 or yo twice

yarn over twice

2بار نخ را روی میل راست بندازید

.........................................

drop:

یه مدل بافت توری داریم كه كشیده است .

در این حالت كه در رج قبل ژوته داریم اون ژوته در رج بعد بدون اینكه بافته بشه از

 میل چپ رها میشه.در این حالت در انتهای رج ،رج بافته شده رو كه

یه كم بالا می كشیم ژوته های رها شده به این صورت نمایان می شوند.

.....................................................

«» موفق باشین «»

طبقه بندی: آموزش اصطلاحات بافتنی و قلاب بافی،
برچسب ها:ترجمه نماد های بافتنی در متون انگلیسی، اصطلاحات بافتنی، مخفف کلمات کلیدی بافتنی، نمادهای بافتنی، خلاصه کردن متون بافتنی،

[ چهارشنبه 29 بهمن 1393 ] [ 05:14 ب.ظ ] [ اعظم عربشاهی دلویی ]

[ صنـــدوقچۀ نظــــــرات() ]


(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('-->
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic